[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > 2 bước để bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS > Thiết lập thông tin ban đầu > Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

  • Tại phần quản lý danh sách cơ cấu tổ chức, lựa chọn mô hình tổ chức của đơn vị là: có chi nhánh, không chi nhánh hay tập đoàn sau đó chọn chức năng Thêm:

  • Khai báo các thông tin của cơ cấu tổ chức (bắt buộc nhập các thông tin có đánh dấu sao đỏ), sau đó nhấn Cất.
1. Đối với đơn vị lựa chọn mô hình công ty nhiều chi nhánh hoặc tập đoàn, khi khai báo cơ cấu tổ chức nếu người dùng chọn giá trị trên phần Cấp tổ chức là: Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoặc Công ty con hệ thống sẽ tự động sinh ra các phòng ban, bộ phận tương ứng với giá trị cấp tổ chức đã chọn. Khi đó, người dùng cũng có thể khai báo được thông tin chế độ kế toán mà cơ cấu đó áp dụng so với chế độ kế toán của cả đơn vị (hạch toán phục thuộc hay hạch toán độc lập).
        2. Thông tin cơ cấu tổ chức sau khi được khai báo sẽ được tự động lấy sang danh mục Cơ cấu tổ chức trên ứng dụng Nhân sự của hệ thống AMIS.VN
.
         3. Người dùng có thể kích chọn biểu tượng để sửa hoặc biểu tượng để xóa một cơ cấu tổ chức.


Xem thêm