[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Câu hỏi thường gặp > Kho

Kho

Câu hỏi 1: Làm thế nào để quản lý vật tư hàng hóa theo nhiều đơn vị tính thì làm thế nào?

Giải pháp: Thực hiện theo các bước như sau:

1. Khai báo danh mục vật tư hàng hóa

Vào Danh mục\vật tư hàng hóa\thêm: nhập Đơn vị chính, khai báo đơn vị chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi tại tab "Đơn vị chuyển đổi"

2. Nhập số dư đầu kỳ

Vào Nghiệp vụ\nhập số dư ban đầu\tồn kho vật tư hàng hóa: chọn kho cần nhập, chọn đơn vị tính và nhập số lượng, giá trị theo đơn vị tính đó.

3. Chứng từ nhập kho/xuất kho phát sinh trong kỳ: trong giao diện chứng từ, chọn đơn vị tính cần nhập: nhập theo số lượng, đơn giá của đơn vị đó.

Lưu ý: trên các chứng từ liên quan (nhập kho, xuất kho, mua hàng, bán hàng...) các cột thông tin đơn vị chính đang mặc định ẩn (đơn vị tính chính, tỷ lệ chuyển đổi, số lượng theo đơn vị chính...), muốn hiển thị các cột này thì vào mẫu, thay đổi mẫu chuẩn, chọn hiển thị các cột đó.

4. Xem báo cáo
Khi xem báo cáo, người dùng muốn xem theo đơn vị nào thì tại màn hình tham số báo cáo, chọn đơn vị tính đó.

Câu hỏi 2: Làm thế nào để quản lý vật tư hàng hóa theo mã quy cách

Giải pháp: Thực hiện theo các bước như sau:

1. Khai báo VTHH:

Vào Danh mục\vật tư hàng hóa\thêm: khi khái báo VTHH tích vào nút "Theo dõi mã quy cách"

2. Khi nhập số dư đầu kỳ cho VTHH:

Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tồn kho vật tư hàng hóa\thêm: sau khi chọn kho, nhập số lượng, giá trị tồn, tích vào "Nhập mã quy cách"

3. Khi nhập kho VTHH

Vào Mua hàng nhập kho hoặc phiếu nhập kho: sau khi chọn mã hàng, khai báo số lượng, đơn giá xong, tích chuột phải tại dòng mã hàng đó, chọn "Nhập mã quy cách"

4. Khi xuất kho VTHH

Vào bán hàng hoặc phiếu xuất kho: sau khi chọn mã hàng, khai báo số lượng, đơn giá xong, tích chuột phải tại dòng mã hàng đó, chọn "Nhập mã quy cách"

5. In chứng từ: có thể in các chứng từ sau:

- Phiếu nhập kho (mã quy cách)

- Phiếu xuất kho (mã quy cách)

- Phiếu xuất kiêm bảo hành (mã quy cách)

6. In báo cáo: có thể in các báo cáo sau:

- Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách

- Tổng hợp nhập xuất tồn theo mã quy cách

- Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo mã quy cách

Xem thêm