[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tài liệu > Kiểm soát việc phân quyền trên tài liệu

Kiểm soát việc phân quyền trên tài liệu

Trên ứng dụng AMIS.VN-Tài liệu, người dùng có vai trò Quản trị ứng dụng Tài liệu có thể kiểm tra được một nhân viên hiện đang có quyền gì trên những tài liệu nào hoặc một tài liệu hiện đang có những ai được quyền đọc hoặc chỉnh sửa. Chức năng này được thực hiện như sau:
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng AMIS.VN-Tài liệu, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Kiểm soát quyền hạn. Tại đây người dùng có thể:
    • Quản lý một nhân viên đang được phân quyền ở những tài liệu nào:
 
Trường hợp muốn nhân viên được phân quyền trên một tài liệu nào đó, người dùng có thể nhấn chọn chức năng Phân quyền:
 
    • Quản lý một tài liệu xem có những nhân viên nào được phân quyền đọc hoặc chỉnh sửa:
 
Trường hợp muốn bổ sung thêm nhân viên được phân quyền vào tài liệu, người dùng có thể nhấn chọn chức năng Phân quyền:
 


Xem thêm