[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Kiểm tra lịch sử giao dịch thanh toán

Kiểm tra lịch sử giao dịch thanh toán

Người dùng có thể kiểm tra, đối chiếu lại thông tin về những lần thanh toán do đăng ký mua thời gian hoặc dùng lượng sử dụng đối với sản phẩm AMIS.VN: mua thời điểm nào, bao nhiêu tiền, đã thanh toán hay chưa, phương thức thanh toán là gì...
Trên trang Wall, nhấn chọn biểu tượng thiết lập gần thông tin tài khoản người dùng:Xem thêm