[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Kiểm tra thời gian và dung lượng sử dụng hệ thống AMIS

Kiểm tra thời gian và dung lượng sử dụng hệ thống AMIS

Trong quá tình sử dụng hệ thống AMIS.VN, bất kỳ thời điểm nào người dùng cũng có thể kiểm tra được thời gian thuê bao của hệ thống còn bao lâu nữa thì hết hạn hoặc dung lượng sử dụng hệ thống còn bao nhiêu có phải đăng ký mua thêm hay không.
Trên trang Wall, nhấn chọn biểu tượng thiết lập gần thông tin tài khoản người dùng:

Trường hợp sản phẩm đã hết thời gian hoặc dung lượng sử dụng, người dùng có thể đăng ký mua thêm thời gian và dung lượng bằng cách sử dụng chức năng Mua thêm.


Xem thêm