[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Công việc > Giao việc cho nhân viên > Lập lịch làm việc cá nhân từ màn hình giao việc

Lập lịch làm việc cá nhân từ màn hình giao việc

Chức năng Lập lịch cho phép lập nhanh kế hoạch làm việc của cá nhân để cảnh báo, nhắc nhở khi cần người dùng các công việc cần phải hoàn thành.
Cách thực hiện

  • Khi thực hiện giao việc cho cho nhân viên cấp dưới trên tab Danh sách việc, chọn biểu tượng :
  • Nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin công việc vừa giao sang tab Lịch làm việc (trên trang Wall và ứng dụng Công việc):


Xem thêm