[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Câu hỏi thường gặp > Bài toán triển khai hệ thống AMIS.VN > Mua AMIS chủ yếu để sử dụng ứng dụng Bán hàng

Mua AMIS chủ yếu để sử dụng ứng dụng Bán hàng

Đối với trường hợp doanh nghiệp mua sản phẩm AMIS.VN chủ yếu dùng cho hoạt động Nhân sự thì thông thường khi đăng ký sử dụng sản phẩm AMIS.VN sẽ do Giám đốc kinh doanh/Trưởng phòng kinh doanh thực hiện đăng ký.
Với trường hợp này Giám đốc kinh doanh/Trưởng phòng kinh doanh sẽ thực hiện việc triển khai hệ thống AMIS.VN tuần tự theo các bước sau:
1. Thực hiện đăng ký sử dụng sản phẩm AMIS.VN

Chi tiết các bước đăng ký, người dùng có thể xem tài liệu hướng dẫn tương tự tại đây.
2. Khai báo thông tin ban đầu cho hệ thống AMIS.VN

Chi tiết các bước khai báo, người dùng có thể xem tài liệu hướng dẫn tương tự tại đây.
3. Sử dụng ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng
Giám đốc kinh doanh/Trưởng phòng kinh doanh sau khi khai báo xong các thông tin ban đầu cho hệ thống AMIS.VN có thể đăng nhập vào ứng dụng Bán hàng:

Và sử dụng ứng dụng thông qua các bước sau:
 • Xây dựng quy trình bán hàng
 • Khai báo một số danh mục ban đầu để có thể sử dụng được ứng dụng Bán hàng
 • Cập nhật dữ liệu về hoạt động kinh doanh lên ứng dụng Bán hàng
Nội dung hướng dẫn chi tiết các các bước trên, có thể xem tài liệu hướng dẫn tương tự tại đây.
Trường hợp Giám đốc kinh doanh/Trưởng phòng kinh doanh muốn phân quyền cho các Quản lý bán hàng hoặc Nhân viên kinh doanh khác được phép đăng nhập và sử dụng ứng dụng Bán hàng, có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn phân quyền trên ứng dụng Bán hàng tại đây.
Để có danh sách nhân viên sử dụng trong việc phân quyền trên ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng, phải khai báo thông tin về những nhân viên đó trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự. Trường hợp không sử dụng ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự, thì sẽ khai báo trên chức năng Thiết lập của hệ thống AMIS.VN:
4. Chuyển quyền Quản trị hệ thống cho Giám đốc
Sau khi đã xem xét xong ứng dụng Bán hàng và quyết định bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS.VN, Giám đốc kinh doanh/Trưởng phòng kinh doanh sẽ chuyển lại quyền Quản trị hệ thống về Giám đốc. Khi đó Giám đốc kinh doanh/Trưởng phòng kinh doanh chỉ được giữ vai trò Quản trị ứng dụng Bán hàng.
Nội dung bước này được thực hiện như sau:
 • Giám đốc kinh doanh/Trưởng phòng kinh doanh khai báo thông tin về Giám đốc công ty trong trên chức năng Thiết lập của hệ thống AMIS.VN:

Sau khi tài khoản được tạo, hệ thống sẽ tự động thông báo tài khoản và mật khẩu vào địa chỉ email đã được khai báo khi thêm mới nhân viên. Trường hợp không có địa chỉ email, kế toán trưởng cần thiết lập mật khẩu cho tài khoản bằng cách nhấn chuột phải tại màn hình danh sách và chọn chức năng Thiết lập mật khẩu.
 • Đồng thời gán quyền Quản trị hệ thống cho Giám đốc:

 • Sau khi tạo và phân quyền Quản trị hệ thống thành công cho Giám đốc, Giám đốc sẽ đăng nhập vào hệ thống AMIS.VN để loại bỏ quyền Quản trị hệ thống, đồng
  thời gán quyền Quản trị ứng dụng Bán hàng cho Giám đốc kinh doanh/Trưởng phòng kinh doanh:5. Có nhu cầu sử dụng các ứng dụng con khác của hệ thống AMIS.VN
Nếu doanh nghiệp muốn triển khai sử dụng các ứng dụng con khác của hệ thống AMIS.VN như: Kế toán, Nhân sự, Tài liệu, Công việc, Tri thức, Sáng kiến, Kho ảnh, Kho phim... khi đó doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:
 • Bước 1: Giám đốc tiến hành phân quyền Quản trị của từng ứng dụng cho từng nhân viên có vai trò và quyền hạn tương ứng (sử dụng chức năng Thiết lập của hệ thống AMIS.VN):
  • Khai báo nhân viên có quyền Quản trị trên các ứng dụng con
  • Gán các quyền Quản trị ứng dụng con cho từng nhân viên
 • Bước 2: Nhân viên sau khi được tạo tài khoản và phân quyền Quản trị trên các ứng dụng con, sẽ tiến hành đăng nhập vào các ứng dụng đó để:
  • Khai thác các ứng dụng phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp
  • Thực hiện phân quyền cho những nhân viên khác (nếu có)
Để sử dụng được các ứng dụng con khác của hệ thống AMIS.VN, người dùng có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn chi tiết về các ứng dụng con đó. Cụ thể:


Xem thêm