[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Khai thuế > Nộp tờ khai

Nộp tờ khai

Hàng tháng (quý hoặc năm) sau khi lập xong tờ khai cần nộp cho cơ quan thuế, người dùng có thể trực tiếp nộp tờ khai thuế qua mạng bằng hệ thống T-VAN như sau:
  • Trên ứng dụng AMIS.VN-Khai thuế, chọn chức năng Nộp tờ khai:

  • Chọn tháng, năm của kỳ tính thuế
  • Chọn đường dẫn tới lưu file cần nộp trực tuyến qua mạng
  • Sau khi chọn xong, nhấn Nộp tờ khai.
  • Nhấn Đồng ý, hệ thống xuất hiện hộp thoại Ký điện tử yêu cầu cắm USB (kết nối với chữ ký số):

  • Nhập mã PIN => thông tin về mã PIN sẽ được nhà cung cấp dịch vụ Chữ ký số cung cấp cấp cho đơn vị khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
  • Nhấn Đồng ý, thông tin vừa được người dùng đăng ký sẽ được tự động gửi tới Tổng cục thuế để chờ xác nhận.
  • Sau khi nhận được phải hồi của cơ quan thuế quản lý về việc đăng ký các tờ khai nộp qua mạng của đơn vị, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo tới hòm thư của người dùng được khai báo trên tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN.
1.Khi thực hiện chức năng này, máy tính của người dùng bắt buộc phải kết nối với USB chứa thông tin chữ ký số.
       2. Đối với những tờ khai được lập không có kèm theo phụ lục, đến khi thực hiện nộp tờ khai, người dùng có thể chọn bổ sung thêm các phụ lục cần nộp kèm tờ khai bằng cách chọn chức năng Nhấn vào đây để thêm phụ lục, sau đó thực hiện thao tác chọn phụ lục như khi chọn tờ khai
        3.
Đối với những tờ khai được nộp hàng tháng/quý/năm, người dùng có thể quản lý, tra cứu, tìm kiếm kết quả xử lý tại phần Tờ khai.


Xem thêm