[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Download > Phân quyền Download

Phân quyền Download

Việc cho phép người dùng khác được phép thực hiện các chức năng trên ứng dụng Download chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị toàn hệ thống hoặc vai trò Quản trị ứng dụng Tài liệu. Tuỳ thuộc vào vai trò, vị trí của nhân viên trong đơn vị mà người dùng thuộc vào 1 trong 2 vai trò trên sẽ thực hiện phân quyền sử dụng cho những nhân viên đó trên ứng dụng Download.
Hiện tại trên ứng dụng Download có 2 vai trò sau và tương ứng với mỗi vai trò sẽ cho phép thực hiện chức năng khác nhau:
  • Quản trị ứng dụng Download: là vai trò cho phép thực hiện các chức năng: tra cứu, chia sẻ, tải, cập nhật tài liệu, biểu mẫu lên hệ thống AMIS.VN
  • Nhân viên: là vai trò chỉ cho phép tải tài liệu, biểu mẫu từ hệ thống AMIS về máy tính, không cho phép tải tài liệu, biểu mẫu lên hệ thống AMIS.VN
Để phân quyền sử dụng đối với ứng dụng Download, tại màn hình trang Wall nhấn chọn biểu tượng (gần thông tin tài khoản người dùng), chọn tab Phân quyền sau đó thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Khai báo nhân viên được quyền sử dụng ứng dụng Download
    • Chọn phần quản lý Nhân viên:

  • Bước 2: Gán vai trò Quản trị ứng dụng Download cho nhân viên
    • Tại phần quản lý Nhân viên, chọn chức năng Chọn trên tab Vai trò:

Người dùng cũng có thể thực hiện chức năng này tại phần quản lý Vai trò (chức năng chọn nhân viên cho từng vai trò trên tab Nhân viên).


Xem thêm