[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kho phim > Phân quyền Kho phim

Phân quyền Kho phim

Việc cho phép người dùng khác được phép thực hiện các chức năng trên ứng dụng Kho phim chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị hệ thống hoặc vai trò Quản trị ứng dụng Kho phim. Tuỳ thuộc vào vai trò, vị trí của nhân viên trong đơn vị mà người dùng thuộc vào 1 trong 2 vai trò trên sẽ thực hiện phân quyền sử dụng cho những nhân viên đó trên ứng dụng Kho phim.
Hiện tại trên ứng dụng Kho phim có 2 vai trò sau và tương ứng với mỗi vai trò sẽ cho phép thực hiện chức năng khác nhau:
  • Quản trị ứng dụng Kho phim: là vai trò cho phép thực hiện các chức năng: thêm phim, cập nhật nội dung giới thiệu phim
  • Nhân viên: là vai trò chỉ cho phép xem, bình luận, đánh giá phim
Để phân quyền sử dụng đối với ứng dụng Kho phim, tại màn hình trang Wall nhấn chọn biểu tượng (gần thông tin tài khoản người dùng), chọn tab Phân quyền sau đó thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Khai báo nhân viên được quyền sử dụng ứng dụng Kho phim
    • Chọn phần quản lý Nhân viên:

  • Bước 2: Gán vai trò Quản trị ứng dụng Kho phim cho nhân viên
    • Tại phần quản lý Nhân viên, chọn chức năng Chọn trên tab Vai trò:

Người dùng cũng có thể thực hiện chức năng này tại phần quản lý Vai trò (chức năng chọn nhân viên cho từng vai trò trên tab Nhân viên).


Xem thêm