[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tri thức > Phân quyền Tri thức

Phân quyền Tri thức

Việc cho phép người dùng khác được phép thực hiện các chức năng trên ứng dụng Tri thức chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị hệ thống hoặc vai trò Quản trị ứng dụng Tri thức. Tuỳ thuộc vào vai trò, vị trí của nhân viên trong đơn vị mà người dùng thuộc vào 1 trong 2 vai trò trên sẽ thực hiện phân quyền sử dụng cho những nhân viên đó trên ứng dụng Tri thức.
Hiện tại trên ứng dụng Tri thức có 2 vai trò sau và tương ứng với mỗi vai trò sẽ cho phép thực hiện chức năng khác nhau:
  • Quản trị ứng dụng Tri thức: vai trò cho phép thực hiện các chức năng Quản lý chủ đề và Quản lý tri thức trên ứng dụng Tri thức
  • Nhân viên: là vai trò chỉ cho phép cho phép xem và bình luận về nội dung chi tiết của các tri thức
Để phân quyền sử dụng đối với ứng dụng Tri thức, tại màn hình trang Wall nhấn chọn biểu tượng (gần thông tin tài khoản người dùng), chọn tab Phân quyền sau đó thực hiện theo các bước sau
  • Bước 1: Khai báo nhân viên được quyền sử dụng ứng dụng Tri thức
    • Chọn phần quản lý Nhân viên:

  • Bước 2: Gán vai trò Quản trị ứng dụng Tri thức cho nhân viên
    • Tại phần quản lý Nhân viên, chọn chức năng Chọn trên tab Vai trò:

Người dùng cũng có thể thực hiện chức năng này tại phần quản lý Vai trò (chức năng chọn nhân viên cho từng vai trò trên tab Nhân viên).


Xem thêm