[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tài liệu > Phân quyền trên hệ thống tài liệu

Phân quyền trên hệ thống tài liệu

Chức năng phân quyền trên ứng dụng Tài liệu chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị toàn hệ thống hoặc Quản trị ứng dụng Tài liệu. Việc phân quyền này sẽ áp dụng đối với từng tài liệu thuộc chuyên mục, mà không được áp dụng cho toàn bộ tài liệu thuộc chuyên mục đó.
Làm thế nào để nhân viên có thể soạn thảo được nội dung trên ứng dụng Tài liệu
          Làm thế nào để cho phép nhân viên không có quyền soạn thảo chi tiết trên tài liệu chưa phát hành được phép xem trước tài liệu

Làm thế nào để nhân viên có thể soạn thảo được nội dung trên ứng dụng Tài liệu
Để cho phép nhân viên soạn thảo được nội dung chi tiết trên ứng dụng tài liệu, thực hiện theo hướng dẫn sau:
  • Kích chọn tên tài liệu trên màn hình danh sách, sau đó chọn chức năng Mở.
  • Tại cây Mục lục của tài liệu, nhấn chọn biểu tượng  để chọn nhân viên sẽ được phép soạn thảo nội dung chi tiết của tài liệu:

  • Sau đó phân quyền Soạn thảo tài liệu cho các nhân viên được chọn:

  • Sau khi phân quyền xong, nhấn Cất.
1. Chức năng phân quyền chỉ có thể thực hiện được, nếu cây tài liệu đang ở chế độ sửa (nhấn vào biểu tượng để chuyển từ chế độ xem sang chế độ sửa và ngược lại).
        2. Hệ thống sẽ tự động gửi thư thông tới những nhân viên được phân quyền soạn thảo tài liệu (áp dụng đối với những nhân viên có khai báo thông tin địa chỉ email cơ quan).
  
        3. Chỉ có người dùng có vài trò quản trị thì mới cấp quyền sử dụng tài liệu cho các nhân viên khác. Người dùng có quyền soạn thảo chỉ được phép soạn thảo tài liệu. 

Làm thế nào để cho phép nhân viên không có quyền soạn thảo chi tiết trên tài liệu chưa phát hành được phép xem trước tài liệu
Đối với những tài liệu chưa được phát hành, để cho phép những nhân viên không được phân quyền soạn thảo có thể xem trước nội dung chi tiết của tài liệu, thực hiện như sau:
  • Kích chọn tài liệu chưa được phát hành trên màn hình danh sách, sau đó chọn chức năng Mở.
  • Tại cây Mục lục của tài liệu, nhấn chọn biểu tượng  để chọn nhân viên chỉ được quyền xem tài liệu khi chưa phát hành:
  • Sau đó phân quyền Chỉ đọc tài liệu cho các nhân viên được chọn:

  • Sau khi phân quyền xong, nhấn Cất.
Xem thêm