[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tin tức > Phân quyền trên hệ thống tin tức

Phân quyền trên hệ thống tin tức

Việc cho phép nhân viên được phép thực hiện các chức năng gì trên ứng dụng Tin tức chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị hệ thống hoặc vai trò Quản trị ứng dụng Tin tức. Tuỳ thuộc vai trò, nhiệm vụ của mình mà nhân viên được phân vào một trong các vai trò sau:
 • Vai trò Quản trị ứng dụng Tin tức => sẽ được toàn quyền thực hiện các chức năng trên ứng dụng Tin tức.
 • Vai trò phê duyệt tin tức => cho phép:
  • Thêm, sửa, xoá và gỡ bài của chính mình
  • Được phép bình luận, đánh giá bài viết của những nhân viên khác
  • Thêm, sửa, xoá và gỡ bài viết của bất kỳ một nhân viên khác trên ứng dụng tin tức
 • Vai trò Nhân viên => cho phép:
  • Thêm, sửa, xoá và gỡ bài của chính mình
  • Được phép bình luận, đánh giá bài viết của những nhân viên khác:
Để thực hiện được chức năng phân quyền trên ứng dụng Tin tức, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:
 • Vai trò Nhân viên sẽ không cần phải phân quyền mà được mặc định sẵn sau khi thêm mới nhân viên
 • Vai trò Moderator - Vai trò phê duyệt bài viết tin tức và vai trò Quản trị ứng dụng Tin tức được phân quyền theo một trong hai cách sau:
  • Cách 1: Trên chức năng Thiết lập của hệ thống AMIS.VN (được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị hệ thống và vai trò Quản trị người dùng):
  • Cách 2: Trên chức năng Phân quyền của ứng dụng Tin tức (được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị hệ thống và vai trò Quản trị ứng dụng Tin tức):


Xem thêm