Home > Khai thuế > Phân quyền ứng dụng Kê khai thuế

Phân quyền ứng dụng Kê khai thuế

Cho phép xác định vai trò và đối tượng nào được phép thực hiện chức năng trên ứng dụng Kê khai thuế. Chức năng này chđược thực hiện bởi những người dùng có vai trò Quản trhệ thốngQuản trị người dùng trên hệ thống AMIS.VN
Cách thực hiện
Để phân quyền sử dụng đối với ứng dụng Kê khai thuế, tại màn hình trang Wall người dùng nhấn chọn biểu tượng chọn chức năng Thiết lập, chọn tab Phân quyền sau đó thực hiện theo các các bước sau:
  • Bước 1: Khai báo nhân viên được quyền sử dụng ứng dụng Kê khai thuế
    • Chọn phần quản lý Nhân viên:

  • Bước 2: Gán vai trò Kê khai thuế qua mạng cho nhân viên
    • Tại phần quản lý Nhân viên, chọn chức năng Chọn trên tab Vai trò:

Người dùng cũng có thể thực hiện chức năng này tại phần quản lý Vai trò (chức năng chọn nhân viên cho từng vai trò trên tab Nhân viên).


Xem thêm
Thiết lập tài khoản kê khai và nộp thuế
Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN với cơ quan thuế
Đăng ký các tờ khai nộp qua mạng
Lập tờ khai cần nộp theo tháng (quý hoặc năm)
Nộp tờ khai
Tra cứu tờ khai
Đăng ký ngừng nộp tờ khai
Thay đổi thông tin liên hệ
Thay đổi bổ sung thông tin dịch vụ
Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ