[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Website doanh nghiệp > Phân quyền ứng dụng Website doanh nghiệp

Phân quyền ứng dụng Website doanh nghiệp

Cho phép xác định vai trò và đối tượng nào được phép thực hiện chức năng trên ứng dụng Website doanh nghiệp. Chức năng này chđược thực hiện bởi những người dùng có vai trò Quản trhệ thốngQuản trị người dùng trên hệ thống AMIS.VN
Cách thực hiện
Để phân quyền sử dụng đối với ứng dụng Website doanh nghiệp, tại màn hình trang Wall người dùng nhấn chọn biểu tượng chọn chức năng Thiết lập, chọn tab Phân quyền sau đó thực hiện theo các các bước sau:
  • Bước 1: Khai báo nhân viên được quyền sử dụng ứng dụng Website doanh nghiệp
    • Chọn phần quản lý Nhân viên:

  • Bước 2: Gán vai trò Website doanh nghiệp cho nhân viên
    • Tại phần quản lý Nhân viên, chọn chức năng Chọn trên tab Vai trò:

Người dùng cũng có thể thực hiện chức năng này tại phần quản lý Vai trò (chức năng chọn nhân viên cho từng vai trò trên tab Nhân viên).


Xem thêm