[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Câu hỏi thường gặp > Danh sách phím tắt trên AMIS - Kế toán

Danh sách phím tắt trên AMIS - Kế toán

 

STT Control Caption Shortcut Key Type
1 Cất Ctrl + F8 Toolbar
2 Hủy bỏ Esc Toolbar
3 Thêm Insert Toolbar
4 Sửa F2 Toolbar
5 Xóa Delete Toolbar
6 Hoãn Ctrl + F9 Toolbar
7 Ghi sổ Ctrl + Shift + S Toolbar
8 Bỏ ghi Ctrl + Shift + S Toolbar
9 Đóng Esc Toolbar
10 Tìm nhanh (khi đang ở các ô nhập liệu) Ctrl + F3 Button
11 Thêm dòng trên grid Detail Ctrl + Insert Popup menu
12 Xóa dòng trên grid Detail Ctrl + Delete Popup menu


Xem thêm