[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất

Phần mềm quản trị sản xuất dùng để theo dõi và quản lý các hoạt động liên quan đến sản xuất tại một xí nghiệp/nhà máy/công ty, bao gồm:

 • Lập kế hoạch/đơn đặt hàng sản xuất.
 • Dự tính nguyên vật liệu cần mua, cần sản xuất để đáp ứng kế hoạch/đơn đặt hàng.
 • Lập yêu cầu mua hàng với những nguyên vật liệu cần mua ngoài.
 • Lập lệnh sản xuất, căn cứ theo kế hoạch/đơn đặt hàng hoặc không dựa trên kế hoạch/đơn đặt hàng đã có.
 • Cập nhật và theo dõi tiến độ sản xuất.

Luồng QLSX 

Thứ tự thực hiện:

 • Lập kế hoạch (Năm, quý, tháng, tuần, ngày).
 • Lập đơn đặt hàng cần sản xuất (đơn đặt hàng do khách hàng đặt/ký kết với xí nghiệp/nhà máy/công ty).
 • Lên dự tính nguyên vật liệu, bao gồm một/nhiều kế hoạch hoặc/và đơn đặt hàng. Từ đó tính toán nguyên vật liệu dự kiến cần mua ngoài/tự sản xuất để đảm bảo đáp ứng sản xuất. Có thể chọn các điều kiện tính toán (bao gồm vật tư đang mua, tồn kho vật tư còn lại...) để tính toán ra số lượng nguyên vật liệu cuối cùng cần mua ngoài/tự sản xuất.
 • Lập lệnh sản xuất cho dự tính nguyên vật liệu, đơn hàng, hoặc không căn cứ đơn hàng. Ra quyết định phát lệnh sản xuất, tạm hoãn hoặc dừng hẳn lệnh sản xuất tương ứng tình hình sản xuất thực tế.
 • Cập nhật tiến độ sản xuất chi tiết từng ngày, cho từng lệnh sản xuất hoặc cho từng công đoạn.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất với việc nắm được các số liệu thành phẩm, % hoàn thành chi tiết cho từng công đoạn, thành phẩm, lệnh sản xuất, từ đó ra quyết định quản lý, triển khai sản xuất phù hợp.Xem thêm