[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tài liệu > Quản lý tài liệu theo chuyên mục

Quản lý tài liệu theo chuyên mục

Đối với tài liệu có mục đích sử dụng giống nhau, người dùng có gộp thành một nhóm các chuyên mục khác nhau để thuận tiện cho việc quản lý và tìm kiếm khi cần. Để tạo các chuyên mục người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:
  • Trên ứng dụng Tài liệu, tại phần quản lý danh sách các chuyên mục, nhấn chọn biểu tượng :
  • Sau khi khai báo xong thông tin về chuyên mục, nhấn Cất.
1. Với những chuyên mục chưa muốn cho phép người khác được xem (do nội dung chưa được đầy đủ,...), khi khai báo chuyên mục người dùng tích chọn Không kích hoạt.
        2
. Để sửa hoặc xóa được một chuyên mục, người dùng nhấn chuột phải tại phần quản lý danh sách chuyên mục và chọn chức năng tương ứng.


Xem thêm