[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Website doanh nghiệp > Quản lý tin tức theo chuyên mục

Quản lý tin tức theo chuyên mục

Hệ thống cho phép người dùng quản lý các bài viết được đăng trên website theo các đơn vị khác nhau như: tin công ty, tin tài chính, tin sản phẩm, tài liệu hướng dẫn...
  • Chọn chức năng Quản lý website khi nhấn vào biểu tượng tài khoản đăng nhập tại màn hình trang chủ của website:
  • Chọn phần Quản lý tin tức, tại tab Chuyên mục tin chọn chức năng Thêm mới:Xem thêm