[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tài liệu > Sao chép nội dung tài liệu

Sao chép nội dung tài liệu

Từ một tài liệu có sẵn trên hệ thống, người dùng có thể thực hiện việc sao chép nội dung tài liệu trong các trường hợp sau:
 • Từ một mục con trên mục lục sao chép thành một tài liệu lớn thuộc một chuyên mục
  • Tại cây mục lục chọn một mục con của tài liệu sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Sao chép thành tài liệu mới:
  • Nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động chuyển mục lục con thành một tài liệu mới ngoài màn hình danh sách:
 • Từ một mục con trên mục lục của tài liệu sao chép thành một mục con trên mục lục của một tài liệu khác
  • Tại cây mục lục chọn một mục con của tài liệu sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Sao chép thành tài liệu khác:

  • Chọn thông tin về nơi lưu tài liệu sẽ được sao chép: thuộc chuyên mục, thuộc tài liệu và thuộc mục nào trên tài liệu
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động tạo một mục tài liệu mới sang cây tài liệu mới:

Trường hợp tại nơi lưu tài liệu được sao chép tới có một mục trùng tên tài liệu bị sao chép, khi đó người dùng có thể:
         - Tích chọn "Ghi đè khi trùng tên" nếu muốn lấy thông tin từ tài liệu bị sao chép ghi đè lên tài liệu được sao chép. Tuy nhiện người dùng cần lưu ý, chức năng này chỉ thực hiện được nếu mục chứa tài liệu được sao chép không có các mục con.
         - Không tích chọn "Ghi đè khi trùng tên", khi đó hệ thống sẽ tự động sinh một mục có tên trùng với tên đã có trên tài liệu được sao chép
 • Từ một mục con trên mục lục của tài liệu sao chép thành một mục con khác trên cùng cây mục lục đó
  • Tại cây mục lục chọn một mục con của tài liệu sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Sao chép:
  • Nhấn , hệ thống sẽ tự động tạo một mục tài liệu mới giống hoàn toàn mục tài liệu bị sao chép trên cây mục.


Xem thêm