[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Download > Tải tài liệu về máy tính cá nhân

Tải tài liệu về máy tính cá nhân

Cho phép người dùng tải tài liệu đang có trên hệ thống AMIS về máy tính cá nhân.
Cách thực hiện:
  • Tại màn hình quản lý Download, chọn thư mục chứa tài liệu cần chia sẻ:
Xem thêm