[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tri thức > Quản lý tri thức theo chủ đề

Quản lý tri thức theo chủ đề

Cho phép tạo các đề mục lớn để quản lý tri thức theo từng chủ đề như: tài chính, kế toán, thuế...
Tại đây có thể thực hiện được các chức năng:
1. Thêm mới một chủ đề
  • Tại ứng dụng Tri thức nhấn chọn biểu tượng chọn chức năng Quản lý chủ đề.
  • Sau đó chọn chức năng Thêm mới:

  • Khai báo các thông tin về chủ đề, sau đó nhấn Cất.
1. Người dùng có thể kích chọn biểu tượng để sửa hoặc biểu tượng để xóa một chủ đề.
        2.
Đối với các chuyên mục không sử dụng nữa, người dùng sẽ sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích vào phần Ngừng theo dõi.


Xem thêm