[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Tạo link liên kết tới các website

Tạo link liên kết tới các website

Trên trang Wall người dùng có thể tạo ra các link liên kết tới các website bên ngoài, mà nhân viên trong đơn vị thường hay truy cập vào.

1. Tạo một liên kết mới
  • Tại giao diện Quản lý liên kết, chọn chức năng Thêm mới:

  • Khai báo thông tin về link liên kết, sau đó nhấn Cất.
Người dùng có thể kích chọn biểu tượng để sửa hoặc biểu tượng để xóa một link liên kết đã có trên danh sách.


Xem thêm