[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Website doanh nghiệp > Thay đổi cấu hình website

Thay đổi cấu hình website

Đối với những cấu hình đã được thiết lập trước khi bắt đầu sử dụng ứng dụng website trên ứng dụng AMIS.VN, người dùng có thể thay đổi lại thông tin.
1. Thay đổi lại cấu hình website
  • Chọn chức năng Quản lý website khi nhấn vào biểu tượng tài khoản đăng nhập tại màn hình trang chủ của website:
  • Chọn phần Quản lý tin tức, tại tab Cấu hình:
  •  Sau khi thay đổi xong cấu hình, nhấn Cập nhật.
2. Thay đổi lại theme
  • Chọn chức năng Quản lý website khi nhấn vào biểu tượng tài khoản đăng nhập tại màn hình trang chủ của website:
  • Chọn phần Quản lý tin tức, tại tab Thay đổi Theme:


Xem thêm