[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Khai thuế > Thay đổi thông tin liên hệ

Thay đổi thông tin liên hệ

Cho phép thêm mới hoặc sửa đổi thông tin về những nhân viên trong đơn vị sẽ nhận được thông báo từ hệ thống khi có sự phản hồi của Cơ quan thuế về những hồ sơ/tờ khai đã nộp của đơn vị. Để thực hiện được chức năng này, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:

 • Trên ứng dụng AMIS.VN-Khai thuế, chọn chức năng Thay đổi thông tin liên hệ:
 • Tại đây người dùng có thể thực hiện các chức năng sau:
  • Bổ sung một liên hệ mới
   • Chọn chức năng Thêm mới:
   • Khai báo các thông tin chi tiết về người liên hệ, sau đó nhấn Thêm.
  • Cập nhật lại thông tin cho những liên hệ đã có trên danh sách:
   • Chọn một liên hệ đã có trên danh sách, sau đó nhấn biểu tượng :
   • Bổ sung hoặc thay đổi thông tin liên hệ đã có, sau đó nhấn Lưu.
  • Xoá thông tin liên hệ ra khỏi danh sách bằng cách chọn biểu tượng


Xem thêm