[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Thiết lập chế độ đăng nhập theo địa chỉ IP

Thiết lập chế độ đăng nhập theo địa chỉ IP

IP - Internet Protocol: trên Internet thì địa chỉ IP của mỗi người là duy nhất và nó sẽ đại diện cho chính ngườI đó, địa chỉ IP được sử dụng bởi các máy tính khác nhau để nhận biết các máy tính kết nối giữa chúng.
Để thiết lập được chế độ đăng nhập theo địa chỉ IP người dùng phải có quyền Quản trị hệ thống hoặc Quản trị người dùng, tại trang Wall người dùng là Quản trị hệ thống nhấn chọn biểu tượng (gần thông tin tài khoản người dùng), chọn phần quản lý Bảo mật nâng cao:


Lưu ý: Chỉ với đơn vị có IP tĩnh thì mới nên thiết lập chế độ đăng nhập theo địa chỉ IP.
Làm thế nào để thiết lập chế độ đăng nhập theo địa chỉ IP
         Nếu muốn cho phép một vài nhân viên không bị giới hạn truy cập theo địa chỉ IP thì thực hiện như thế nào

Làm thế nào để thiết lập chế độ đăng nhập theo địa chỉ IP?

Để thiết lập các địa chỉ IP được phép đăng nhập vào hệ thống AMIS.VN, người dùng thực hiện như sau:
  • Tại tab Chính sách truy cập, người dùng tích chọn Giới hạn theo địa chỉ IP.
  • Sau đó chọn chức năng Thêm mới trong phần Địa chỉ IP cho phép truy cập vào AMIS:

  • Sau khi thiết lập xong danh sách địa chỉ IP được phép truy cập, người dùng nhấn Cất.
1. Trường hợp muốn huỷ bỏ việc lưu thông tin IP đang được thêm hoặc sửa đổi tại danh sách địa chỉ IP được phép truy cập người dùng nhấn chọn biểu tượng
        
2. Trường hợp muốn xoá địa chỉ IP có trên danh sách địa chỉ IP được phép truy cập, ngời dùng nhấn chọn biểu tượng .
         3. Muốn biết địa chỉ IP của máy tính đang làm việc thì thực hiện như sau:Nếu muốn cho phép một vài nhân viên không bị giới hạn truy cập theo địa chỉ IP thì thực hiện như thế nào?

Trường hợp trong đơn vị phát sinh một vài đối tượng không bị giới hạn truy cập theo địa chỉ IP trên hệ thống AMIS.VN. Đối với những đối tượng này, người dùng sẽ thực hiện thiết lập chế độ truy cập như sau:
  • Tại chức năng thiết lập của hệ thống, chọn phần quản lý Phân quyền truy cập:

  • Sau khi chọn chức năng Sửa, người dùng chuyển sang phần Phân quyền truy cập trên giao diện Sửa nhân viên để thiết lập chế độ đăng nhập theo địa chỉ IP:
  • Tích chọn Không bị giới hạn theo địa chỉ IP, sau đó nhấn Hoàn thành.Xem thêm