[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Thiết lập chế độ đăng nhập theo OTP

Thiết lập chế độ đăng nhập theo OTP

OTP - One time password: là mật khẩu dùng một lần được sinh ra ngẫu nhiên từ thiết bị bảo mật OTP Token và được sử dụng để xác nhận khi thực hiện các lệnh giao dịch online qua internetbanking hoặc trên các website có sử dụng chế độ đăng nhập theo OTP. Mỗi khi thực hiện lệnh giao dịch, người dùng bắt buộc phải nhập OTP thì giao dịch mới được thực hiện. (Tham khảo tài liệu giới thiệu về OTP tại đây).
Chức năng đăng nhập theo chế độ OTP được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
 • Bước 1: Thiết lập chế độ đăng nhập theo OTP trên hệ thống AMIS.VN của đơn vị
  • Để thiết lập được chế độ đăng nhập theo OTP thì người dùng phải có quyền Quản trị hệ thống hoặc Quản trị người dùng
  • Tại trang Wall người dùng là Quản trị hệ thống nhấn chọn biểu tượng (gần thông tin tài khoản người dùng), chọn phần quản lý Bảo mật nâng cao:

  • Tích chọn Sử dụng OTP.
  • Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ OTP, nhập thông tin địa chỉ máy chủ và cổng
  • Sau khi thiết lập xong, nhấn Cất.
1. Hiện tại hệ thống AMIS.VN mới tích hợp được với nhà cung cấp là Tập đoàn MK (MK group).
        2. Thông tin Địa chỉ máy chủCổng sẽ được hệ thống mặc định sẵn. Tuy nhiên, đối với những đơn vị muốn liên hệ với nhà cung cấp để sử dụng một máy chủ khác thì sẽ nhập lại theo thông tin đã được MK group cung cấp.
        3. Trường hợp sau khi thay đổi thông tin Địa chỉ máy chủ và Cổng, nếu người dùng muốn lấy lại giá trị mặc định sẵn của hệ thống thì sử dụng chức năng Lấy lại giá trị mặc định.
 • Bước 2: Khai báo thông tin Serial của OTP Token cho từng nhân viên
  • Tại chức năng thiết lập của hệ thống, chọn phần quản lý Phân quyền truy cập:

  • Sau khi chọn chức năng Sửa, người dùng chuyển sang phần Phân quyền truy cập trên giao diện Sửa nhân viên để cập nhật thông tin về OTP Token:

  • Nhập thông tin serial có trên OTP Token, sau đó người dùng nhấn chọn chức năng Kiểm tra:

  • Nhập password do OTP Token cung cấp, sau đó nhấn Thực hiện
  • Sau khi cập nhật xong thông tin OTP Token, người dùng nhấn Hoàn thành.
 • Bước 3: Đăng nhập vào ứng theo theo chế độ OTP
Nhân viên sau khi được đơn vị cấp phát OTP Token, mỗi khi đăng nhập vào hệ thống AMIS.VN sẽ lấy thông tin password được cung cấp trên OTP Token:Xem thêm