[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Website doanh nghiệp > Tìm kiếm bài viết đã đăng trên website

Tìm kiếm bài viết đã đăng trên website

Để tìm kiếm được các bài viết đã được đăng trên website, người dùng thực hiện như sau:
  • Chọn chức năng Quản lý website khi nhấn vào biểu tượng tài khoản đăng nhập tại màn hình trang chủ của website:
  • Chọn phần Quản lý tin tức, sau đó chọn tab Danh sách tin:Xem thêm