[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Sáng kiến > Tìm kiếm các sáng kiến

Tìm kiếm các sáng kiến

Người dùng có thể tìm kiếm lại các chia sẻ, sáng kiến đã được nhân viên cập nhật trên ứng dụng Sáng kiến hoặc trên tab Chia sẻ thông tin của trang Wall theo nhiều tiêu chí như:
  • Từ khóa bất kỳ
  • Người đề xuất
  • Thời gian
  • Loại sáng kiến
  • Giá trị mang lại của sáng kieens
  • Xếp hạng,
  • Trạng thái đánh giá sáng kiến
Cách thực hiện: 
  • Chọn tab Sáng kiến:
 
  • Sau khi thiết lập điều kiện, nhấn Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về danh sách các sáng kiến thoả mãn theo điều kiện đã thiết lập.


Xem thêm