[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Công việc > Tìm kiếm công việc

Tìm kiếm công việc

Trên tab Danh sách việc của ứng dụng quản lý công việc, người dùng có thể tìm kiếm lại các việc theo nhiều tiêu chí như:
  • Thời gian
  • Trạng thái hoàn thành của công việc: chưa xong, đã xong...
  • Vai trò thực hiện công việc: tôi giao, tôi được giao, tôi liên quan...
  • Người giao hoặc Người thực hiện
  • Loại công việc
  • Thẻ gán trên công việc
  • Từ khoá bất kỳ
Các điều kiện trên có thể được tìm kiếm riêng lẻ hoặc kết hợp lại với nhau để tìm kiếm
Cách thực hiện:
  • Chọn tab Danh sách việc trên ứng dụng Công việc:

  • Sau khi thiết lập điều kiện, nhấn Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về danh sách các việc thoả mãn theo điều kiện đã thiết lập


Xem thêm