[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Câu hỏi thường gặp > Tổng hợp

Tổng hợp

Câu hỏi: Làm thế nào để xử lý chênh lệch tỷ giá tự động trên phần mềm

Khi mua hàng, bán hàng có tỷ giá ghi nhận nợ khác với tỷ giá lúc thanh toán, sẽ xử lý chênh lệch theo 1 trong 2 trường hợp sau:

TH1: Thu, chi tiền trong phần Thu tiền khách hàng hoặc Trả tiền nhà cung cấp.

Khi đó, tại giao diện Thu tiền khách hàng hoặc Trả tiền nhà cung cấp: tích chọn "Hạch toán ngoại tệ", nhập tỷ giá lúc thanh toán, tích chọn chứng từ cần thu, chi tiền: nếu có chênh lệch tỷ giá so với tỷ giá ghi nhân nợ, chương trình sẽ tự động sinh ra định khoản xử lý chênh lệch tỷ giá bên Tab Hạch toán.

TH2; Thu, chi tiền trong phần Thu khác hoặc Chi khác.

Khi đó để xử lý chênh lệch tỷ giá, người dùng vào đối trừ chứng từ ( ví dụ: Nghiệp vụ\mua hàng\đối trừ chứng từ),chọn chứng từ thu, chi với chứng từ công nợ cần đối trừ, nếu có chênh lệch tỷ giá, chương trình sẽ tự động sinh ra định khoản hạch toán chênh lệch này bên tab "Hạch toán chênh lệch tỷ giá".


Xem thêm