[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Văn thư > Truy vấn những thay đổi về công văn, tài liệu trên hệ thống quản lý văn thư

Truy vấn những thay đổi về công văn, tài liệu trên hệ thống quản lý văn thư

Hệ thống có chức năng tự động lưu lại tất cả các thao tác (thêm, sửa, xóa) của người dùng đối với mỗi một công văn, tài liệu được lưu trữ trên hệ thống quản lý văn thư của AMIS, để phục vụ cho công tác truy vấn dấu vết khi cần.

  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng quản lý Văn thư, nhấn chọn biểu tượng  sau đó nhấn chọn chức năng Lịch sử truy cập:
  • Sau khi thiết lập điều kiện, nhấn Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về danh sách công văn, tài liệu có sự thay đổi thõa mãn theo các điều kiện đã thiết lập.
Chỉ những người dùng được phân quyền quản ltrên ứng dụng quản lý văn thư mới được quyền thực hiện chức năng này.


Xem thêm