[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Phân quyền trên hệ thống AMIS > Tra cứu, tìm kiếm nhân viên quản lý ứng dụng

Tra cứu, tìm kiếm nhân viên quản lý ứng dụng

Trên tab Đơn vị người dùng có thể tìm kiếm thông tin về việc phân quyền cho người dùng nào, quản lý những ứng dụng nào theo cơ cấu tổ chức:

Người dùng có thể tìm kiếm thông tin như sau:

  • Tích chọn cơ cấu tổ chức
  • Chọn ứng dụng cần tra cứu => lưu ý hệ thống chỉ hiển thị những ứng dụng đang được phân quyền theo cơ cấu tổ chức trên hệ thống AMIS.VN
  • Tích chọn thông kê theo Nhân sự trong đơn vị hay Nhân sự ngoài đơn vị:
    • Nếu tích chọn Nhân sự trong đơn vị => hệ thống tự động lọc ra những nhân viên thuộc cơ cấu và ứng dụng đã chọn ở bước trên
    • Nếu tích chọn Nhân sự ngoài đơn vị => hệ thống sẽ tự động lọc ra những nhân viên được quyền quản lý ứng dụng nhưng không thuộc vào cơ cấu tổ chức đã chọn ở bước trên


Xem thêm