[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tri thức > Tra cứu, tìm kiếm thông tin tri thức

Tra cứu, tìm kiếm thông tin tri thức

Với từng vai trò khác nhau hệ thống sẽ cho phép tìm kiếm thông tin tri thức khác nhau
  • Với vai trò Nhân viên (chỉ được phép xem và comment trên tri thức): khi muốn tìm kiếm thông tin trên ứng dụng Tri thức có thể thực hiện như sau:

Sau khi tìm được tri thức cần tra cứu, người dùng chọn chức năng Chi tiết đề có thể đọc chi tiết hướng dẫn của tri thức đó:
              
  • Với vai trò Quản trị ứng dụng Tri thức (được toàn quyền trên ứng dụng tri thức): ngoài việc có thể tìm kiếm thông tin giống như vai trò Nhân viên, còn có thể tìm kiếm thông tin trên phần Quản lý tri thức:Xem thêm