[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Download > Truy vấn lịch sử thay đổi tài liệu trên ứng dụng Download

Truy vấn lịch sử thay đổi tài liệu trên ứng dụng Download

Trên ứng dụng AMIS.VN-Download, cùng một lúc cho phép nhiều người dùng cùng truy cập vào để tải tài liệu lên ứng dụng hoặc tải tài liệu từ ứng dụng xuống máy tính cá nhân... Vì thế hệ thống cung cấp chức năng cho phép người dùng có vai Quản trị ứng dụng quản lý file có thể kiểm tra lại các thao tác đã từng được thực hiện trên ứng dụng như: Ai, làm gì, vào ngày nào, giờ nào đã cập nhật tài liệu lên ứng dụng hoặc thay đổi tài liệu...
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng AMIS.VN-Download, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Nhật ký:

  • Tại màn hình danh sách nhật ký truy cập, thông tin sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về thời gian (những nhật ký truy cập gần nhất được sắp lên đầu tiên)


Xem thêm