[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Truy vấn lịch sử truy cập

Truy vấn lịch sử truy cập

Người dùng có thể kiểm tra lại lịch sử truy cập, cũng như các thao tác (thêm, sửa, xóa) được thực hiện trên chức năng Thiết lập của phần mềm AMIS.VN theo từng tài khoản (người dùng) đăng nhập cụ thể.
Trên trang Wall, nhấn chọn biểu tượng thiết lập gần thông tin tài khoản người dùng:

Tại màn hình danh sách nhật ký truy cập, thông tin sẽ được hiển thị như sau:
  • Sắp xếp theo thứ tự giảm dần về thời gian (những nhật ký truy cập gần nhất được sắp lên đầu tiên).
  • Tên các ứng dụng, chức năng mà người dùng tác động vào.
  • Tên của người dùng đã từng thao tác trên hệ thống
  • Hiển thị cho người dùng biết là sửa thông tin gì từ giá trị nào đến giá trị nào
  • Hiển thị địa chỉ IP của máy sửa chức năng


Xem thêm