[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Công việc > Ủy quyền cho người khác thực hiện giao việc

Ủy quyền cho người khác thực hiện giao việc

Trong một số trường hợp quản lý có thể ủy quyền cho một người khác thực hiện giao việc cho nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.
Chức năng này được thực hiện thông qua các bước sau:
  • Bước 1: Khai báo danh sách người được ủy quyền:
    • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên hệ thống Công việc, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Tùy chọn:

Người dùng có thể kích chọn biểu tượng để thay đổi người được ủy quyền hoặc biểu tượng để xóa hẳn thông tin về người được ủy quyền.
  • Bước 2: Giao việc với vai trò người được ủy quyền
  • Người được ủy quyền đăng nhập bằng tài khoản cá nhân.
  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên hệ thống Công việc, chọn vai trò làm việc của người ủy quyền:
  • Sau đó thực hiện chức năng Giao việc thay cho người ủy quyền.


Xem thêm