[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Quản lý bán hàng là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các đối tượng là Trưởng nhóm, Trưởng phòng hoặc Giám đốc kinh doanh có vai trò quản lý nhân viên kinh doanh trên phần mềm. Với vai trò quản lý nhân viên kinh doanh, các quản lý bán hàng sẽ phải thực hiện các hoạt động sau:
  • Quản lý các hoạt động của nhóm/phòng ban/bộ phận
  • Quản lý tình hình kinh doanh
  • Quản lý công nợ của nhân viên, của nhóm/phòng ban/bộ phận


Xem thêm