[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R39 > 2. Trên báo cáo sổ chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn cho phép xem được công nợ phải thu đầu kỳ và phát sinh trong kỳ

2. Trên báo cáo sổ chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn cho phép xem được công nợ phải thu đầu kỳ và phát sinh trong kỳ


  
1. Mục đích
Cho phép kế toán kiểm tra được chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn đối với những hóa đơn phát sinh trong kỳ hoặc những hóa đơn còn phải thu đầu kỳ. Đồng thời khi xem công nợ phải thu theo hóa đơn thì nắm được công nợ của khối kinh doanh, đơn vị nào. Từ đó giúp quản lý công nợ khách hàng một cách chặt chẽ, chính xác và kịp thời lên kế hoạch thu hồi công nợ.
2. Chi tiết thay đổi
  1. Để kiểm tra được chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn đối với những hóa đơn phát sinh trong kỳ hoặc những hóa đơn còn phải thu đầu kỳ thực hiện như sau:
  • Vào Báo cáo\Bán hàng\Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn hoặc vào phân hệ Bán hàng\Báo cáo phân tích, chọn báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn.
  • Chọn thống kê theo Lấy hóa đơn trong kỳ và hóa đơn còn phải thu đầu kỳ, chọn khoảng thời gian và mã khách hàng.

  • Nhấn Đồng ý.
    2. Để theo dõi các khoản công nợ thuộc khối kinh doanh, đơn vị nào, chương trình bổ sung cột Đơn vị và Khối cơ cấu tổ chức trên báo cáo Sổ chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn (2 cột này đang ngầm định ẩn).
  • Để hiển thị cột Đơn vịKhối cơ cấu tổ chức trên báo cáo, vào Mẫu\Quản lý mẫu. Trên giao diện quản lý mẫu nhấn Sửa.
  • Tích chọn hiển thị cột Đơn vị và cột Khối cơ cấu tổ chức trên giao diện sửa mẫu. Nhấn Cất.

  • Báo cáo hiển thị cột Đơn vị và cột Khối cơ cấu tổ chức:
Xem thêm