[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R2.1 > 2. Trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn cho phép lọc được các đề nghị ở nhiều tình trạng cùng 1 lúc để dễ dàng kiểm tra trùng lặp đề nghị xuất hóa đơn

2. Trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn cho phép lọc được các đề nghị ở nhiều tình trạng cùng 1 lúc để dễ dàng kiểm tra trùng lặp đề nghị xuất hóa đơn


  
1. Mục đích
Cho phép lọc đề nghị xuất hóa đơn ở nhiều tình trạng cùng 1 lúc để dễ dàng kiểm tra trùng lặp đề nghị xuất hóa đơn.
  2. Các bước thực hiện
  1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Đề nghị xuất hóa đơn.
  2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm đề nghị xuất hóa đơn.
  • Tại mục Tình trạng: Tích chọn các tình trạng muốn sử dụng để tìm kiếm đề nghị xuất hóa đơn.
  3. Nhấn Lấy dữ liệu.  Xem thêm