[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mục đích:
Cập nhật biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục thuế đã nâng cấp HTKK lên phiên bản 3.8.1, ảnh hưởng đến biểu thuế, suất thuế Tiêu thụ đặc biệt tính từ ngày 01/01/2018.
2. Chi tiết thay đổi:
  • Trước phiên bản R10: Chưa cập nhật Biểu thuế TTĐB mới nhất.
  • Từ phiên bản R10 trở đi: Cập nhật Biểu thuế TTĐB mới nhất, cụ thể:
    • Cập nhật mức thuế suất của một số mã.
    • Thay đổi tên một số mã để phù hợp với mức thuế suất mới.
Chi tiết thay đổi:
1. Danh mục Biểu thuế TTĐB cập nhật theo biểu thuế mới nhất. Xem Danh mục biểu thuế TTĐB tại đây.
  
2. Khi lập Tờ khai thuế TTĐB từ tháng 01/2018 trở đi, cột Tên hàng hóa, dịch vụ sẽ hiển thị theo biểu thuế TTĐB mới nhất. Xem hướng dẫn lập Tờ khai thuế TTĐB tại đây.
  
3. Khi thêm mới/sửa Danh mục hàng hóa, biểu thuế TTĐB luôn hiển thị cập nhật theo biểu thuế mới nhất. Xem hướng dẫn khai báo Danh mục hàng hóa tại đây.
  

Xem thêm
1. Với người dùng phân quyền không được sử dụng phân hệ Phân tích tài chính trên Kế toán-Desktop thì trên Kế toán-Web cũng không sử dụng được
2. Cập nhật Báo cáo tài chính theo HTKK 3.8.1
4. Cho phép ghi doanh số đơn hàng và cập nhật tình trạng ghi doanh số lên AMIS - Bán hàng
5. Quản lý bán hàng có thể lọc được cột Loại hàng hóa, biết được số lượng đã đặt chưa giao, số lượng có thể đặt khi tra cứu hàng tồn kho trên AMIS-Bán hàng để dễ dàng kiểm soát hàng tồn
6. Cho phép NVKD tra cứu tồn kho trên đơn hàng, báo giá, hợp đồng, đề nghị xuất hóa đơn bên phân hệ CRM phục vụ cho công tác bán hàng
7. Trên các danh sách chứng từ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên
8. Cập nhật số lượng giao, giá trị xuất hóa đơn, giá trị chưa xuất hóa đơn, thực thu, thực chi của đơn hàng từ ACT2 lên AMIS - Bán hàng
9. Khi Thêm/Sửa cơ cấu tổ chức trên hệ thống AMIS.VN hoặc AMIS.VN - Nhân sự thì phải tự động cập nhật về danh mục cơ cấu tổ chức trên AMIS.VN - Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất
10. Tự động lấy/cập nhật người dùng có quyền là Kế toán hoặc quản trị ứng dụng kế toán hoặc quản trị hệ thống AMIS về AMIS - Kế toán