[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R2 > 4. Cải tiến luồng phân quyền tạo dữ liệu kế toán, kết nối và đăng nhập vào dữ liệu kế toán.

4. Cải tiến luồng phân quyền tạo dữ liệu kế toán, kết nối và đăng nhập vào dữ liệu kế toán.


  
1. Mục đích
Cải tiến lại luồng phân quyền đảm bảo tính bảo mật, an toàn của dữ liệu.
  2. Chi tiết thay đổi
  Luồng phân quyền trước phiên bản R2: Chưa phân quyền thực hiện các tính năng Tạo dữ liệu Kế toán, Kết nối dữ liệu với Cloud và Đăng nhập vào dữ liệu Kế toán.
  Luồng phân quyền từ phiên bản R2 trở đi:
  1. Tạo dữ liệu Kế toán: Chỉ Nhân viên nào có quyền Quản trị hệ thống hoặc quyền Quản trị ứng dụng Kế toán mới được thực hiện chức năng này.
  2. Kết nối dữ liệu với Cloud; Đăng nhập dữ liệu Kế toán: Chỉ những nhân viên được phân quyền đăng nhập vào hệ thống AMIS.VN, sau đó được lấy về danh sách người dùng của dữ liệu Kế toán dưới Desktop và phân quyền thực hiện một chức năng bất kỳ thì mới có thể thực hiện Kết nối dữ liệu với Cloud hay Đăng nhập dữ liệu Kế toán.
  Chi tiết cách phân quyền sử dụng trên AMIS.VN-Kế toán xem tại đây.  Xem thêm