[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R10 > 4. Cho phép ghi doanh số đơn hàng và cập nhật tình trạng ghi doanh số lên AMIS - Bán hàng

4. Cho phép ghi doanh số đơn hàng và cập nhật tình trạng ghi doanh số lên AMIS - Bán hàng


  
1. Mục đích:
Kế toán có thể Ghi doanh số đơn hàng và cập nhật được tình trạng ghi doanh số lên AMIS - Bán hàng.
2. Chi tiết thay đổi:
  • Trước phiên bản R10: Trên AMIS - Kế toán, Kế toán không thể Ghi doanh số của Đơn đặt hàng
  • Từ phiên bản R10 trở đi: Trên AMIS - Kế toán, Kế toán có thể Ghi doanh số của Đơn đặt hàng và chương trình sẽ tự động cập nhật tình trạng ghi doanh số lên AMIS - Bán hàng.

Chức năng Ghi doanh số đơn đặt hàng thực hiện như sau:
1. Chọn Đơn đặt hàng trên danh sách Đơn đặt hàng.
2. Chọn Ghi doanh số
    

  • Trên AMIS - Kế toán, chương trình sẽ chuyển trạng thái của Đơn đặt hàng từ Chưa ghi doanh số thành Đã ghi doanh số.

              

  • Trên AMIS - Bán hàng, chương trình sẽ chuyển tình trạng ghi doanh số của đơn đặt hàng từ Đề nghị ghi thành Đã ghi.

               

3. Trương hợp phát hiện Đơn đặt hàng có sai sót, Kế toán có thể hủy bỏ việc doanh số cho đơn đặt hàng bằng cách: chọn Bỏ ghi doanh số.
    
  • Trên AMIS - Kế toán, chương trình sẽ chuyển trạng thái của đơn đặt hàng từ Đã ghi doanh số thành Chưa ghi doanh số.
  • Trên AMIS - Bán hàng, chương trình sẽ chuyển tình trạng ghi doanh số của Đơn đặt hàng từ Đã ghi thành Đề nghị ghi.

        

 


  

Xem thêm
1. Với người dùng phân quyền không được sử dụng phân hệ Phân tích tài chính trên Kế toán-Desktop thì trên Kế toán-Web cũng không sử dụng được
2. Cập nhật Báo cáo tài chính theo HTKK 3.8.1
3. Cập nhật biểu thuế TTĐB theo HTKK 3.8.1
5. Quản lý bán hàng có thể lọc được cột Loại hàng hóa, biết được số lượng đã đặt chưa giao, số lượng có thể đặt khi tra cứu hàng tồn kho trên AMIS-Bán hàng để dễ dàng kiểm soát hàng tồn
6. Cho phép NVKD tra cứu tồn kho trên đơn hàng, báo giá, hợp đồng, đề nghị xuất hóa đơn bên phân hệ CRM phục vụ cho công tác bán hàng
7. Trên các danh sách chứng từ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên
8. Cập nhật số lượng giao, giá trị xuất hóa đơn, giá trị chưa xuất hóa đơn, thực thu, thực chi của đơn hàng từ ACT2 lên AMIS - Bán hàng
9. Khi Thêm/Sửa cơ cấu tổ chức trên hệ thống AMIS.VN hoặc AMIS.VN - Nhân sự thì phải tự động cập nhật về danh mục cơ cấu tổ chức trên AMIS.VN - Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất
10. Tự động lấy/cập nhật người dùng có quyền là Kế toán hoặc quản trị ứng dụng kế toán hoặc quản trị hệ thống AMIS về AMIS - Kế toán