[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
1. Khi nhận hàng của đơn vị uỷ thác xuất khẩu
Kế toán theo dõi số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của hàng nhận xuất khẩu ủy thác, thời gian xuất khẩu, đối tượng thanh toán.
2. Khi bán các hàng hoá nhận uỷ thác xuất khẩu
Nợ TK 138(1388) Tổng số phải thu của khách hàng (chi tiết đơn vị nhập khẩu) 
     Có TK 338(3388) Chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu
3. Nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cho bên giao ủy thác xuất khẩu
Nợ TK 338 (3388) Bên ủy thác xk đã tạm ứng trước tiền nộp thuế (chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu)
Nợ TK 138 (1388) Bên ủy thác xk chưa tạm ứng trước tiền nộp thuế (chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu)
     Có TK 111, 112
4. Ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu được nhận
Nợ TK 111, 112, 131 Tổng giá thanh toán
     Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113)
     Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng ủy thác tại các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Sau khi hợp đồng giao nhận xuất khẩu ủy thác được ký, bên ủy thác xuất khẩu sẽ chuyển hàng cùng với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và lệnh điều động nội bộ cho bên nhận ủy thác.
  2. Sau khi hàng hóa đã xuất khẩu thì bên nhận ủy thác yêu cầu bên ủy thác xuất hóa đơn GTGT, căn cứ vào chứng từ đối chiếu xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của đơn vị ủy thác xuất khẩu.
  3. Bên nhận ủy thác xuất hàng và xuất hóa đơn cho người mua hàng, đồng thời ghi nhận công nợ với bên ủy thác xuất khẩu.
  4. Bên nhận ủy thác xuất hóa đơn hoa hồng ủy thác cho bên ủy thác xuất khẩu, đồng thời ghi nhận doanh thu dịch vụ xuất khẩu ủy thác.
  5. Sau khi chuyển đầy đủ chứng từ sang cho bên ủy thác xuất khẩu thì hai bên sẽ tiến hành bù trừ các khoản phải thu và phải trả.
3. Ví dụ
Ngày 04/01/2017 nhận ủy thác hàng xuất khẩu cho công ty TNHH Hải Hà:
  • Sơ mi nam: Số lượng: 850 chiếc, Đơn giá: 25 USD/chiếc
  • Sơ mi nữ: Số lượng : 768 chiếc, Đơn giá: 22 USD/chiếc
Ngày 14/01/2017 đơn vị thực hiện xuất khẩu hàng cho công ty Sunsie chưa thu được tiền, đồng thời nộp thuế hộ cho công ty TNHH Hải Hà bằng chuyển khoản.
  • Sơ mi nam: Số lượng: 850 chiếc, Đơn giá: 25 USD/chiếc
  • Sơ mi nữ: Số lượng : 768 chiếc, Đơn giá: 22 USD/chiếc
  • Tỷ giá ngoại tệ là 22.500đ/USD, thuế suất thuế xuất khẩu 25%
Ngày 17/01/2017 đơn vị xuất hóa đơn về phí hoa hồng ủy thác giao cho công ty TNHH Hải Hà, số tiền: 5.000.000đ, VAT: 10%

4. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Nhận hàng từ bên giao ủy thác xuất khẩu 

Bước 2: Bán hàng hóa nhận ủy thác xuất khẩu

Bước 3: Nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế TTĐB cho đơn vị giao ủy thác

Bước 4: Ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu được hưởng

Bước 5: Bù trừ công nợ với đơn vị giao ủy thác xuất khẩu


Xem thêm