[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan đến hoạt động quản lý CCDC tại doanh nghiệp.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.
2. Thiết lập tham số báo cáo. 
3. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Có thể chọn xem các báo cáo CCDC bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Công cụ dụng cụ, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

3. Danh sách báo cáo Công cụ dụng cụ
STT  Tên báo cáo  Ý nghĩa 
1
Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ Báo cáo giúp kế toán theo dõi tình hình ghi tăng, phân bổ và ghi giảm của các CCDC trong doanh nghiệp
2 Sổ theo dõi công cụ dụng cụ Báo cáo giúp kế toán theo dõi tình hình ghi tăng, phân bổ và ghi giảm của các CCDC trong doanh nghiệp
3
Báo cáo chi tiết giảm công cụ dụng cụ Báo cáo giúp kế toán theo dõi chi tiết tình hình giảm CCDC tại đơn vị, giúp đơn vị biết được trong kỳ giảm CCDC nào, giảm ngày nào, lý do ghi giảm
4 Sổ theo dõi công cụ dụng cụ theo đơn vị sử dụng Báo cáo giúp kế toán theo dõi tình hình ghi tăng, phân bổ và ghi giảm của các CCDC ở từng bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp.


Xem thêm