[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan đến hoạt động mua hàng tại doanh nghiệp.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Mua hàng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.

2. Chọn báo cáo cần thống kê, sau đó thiết lập tham số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể chọn xem các báo cáo mua hàng bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Mua hàng, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

3. Danh sách báo cáo mua hàng
STT  Tên báo cáo  Ý nghĩa 
1
Tổng hợp mua hàng
Tổng hợp tình hình mua hàng, trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua của tất cả các mặt hàng, theo nhà cung cấp, nhân viên, công trình
 2 Sổ chi tiết mua hàng
Ghi chép chi tiết các nghiệp vụ mua hàng, trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua theo từng chứng từ phát sinh của một hoặc nhiều mặt hàng
 3 Sổ nhật ký mua hàng
Ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại tồn kho của đơn vị: như hàng hóa, nguyên vật liệu...theo thời gian chi tiết theo từng chứng từ phát sinh
 4 Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
Phản ánh tình hình công nợ phải trả nhà cung cấp của đơn vị theo nhân viên mua hàng, công trình, đơn mua hàng, hợp đồng mua
 5 Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp
Phản ánh tình hình công nợ phải trả của một nhà cung cấp theo từng tài khoản công nợ, chi tiết theo từng chứng từ phát sinh, nhân viên mua hàng, công trình, đơn mua hàng, hợp đồng mua
 6 Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn
Phản ánh công nợ phải trả của một nhà cung cấp chi tiết theo từng hóa đơn mua hàng: giá trị hóa đơn, số đã trả, số còn phải trả 
 7 Phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ
Phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ chia ra làm không có hạn nợ, công nợ phải trả trước hạn (theo các nhóm trước hạn như 0-30 ngày, 31-60 ngày...), công nợ phải trả quá hạn (theo nhóm quá hạn 0-30 ngày, 31-60 ngày....)... nhằm giúp kế toán thống kê được trong số còn nợ nhà cung cấp thì có bao nhiêu là nợ trước hạn và bao nhiêu nợ quá hạn theo từng nhóm tuổi nợ
 8 Tình hình thực hiện đơn mua hàng
Theo dõi được tình hình thực hiện đơn mua hàng để kịp thời thu thập chứng từ và có kế hoạch mua hàng hợp lý
9
Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả
Tổng hợp công nợ phát sinh trong kỳ và tồn cuối kỳ của từng nhà cung cấp để làm căn cứ đối chiếu xác nhận nợ với nhà cung cấp


Xem thêm