[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan đến hoạt động quản lý TSCĐ tại doanh nghiệp.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.

2. Thiết lập tham số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể chọn xem các báo cáo TSCĐ bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Tài sản cố định, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

3. Danh sách báo cáo Tài sản cố định
STT  Tên báo cáo  Ý nghĩa 
1
S21-DN: Sổ tài sản cố định Sổ tài sản cố định dùng để đăng ký, theo dõi và quản lý chặt chẽ tài sản trong đơn vị từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng đến khi giảm tài sản cố định. (Mẫu thiết kế theo chế độ)
2 Sổ tài sản cố định
Phản ánh tình hình ghi tăng, tính khấu hao và ghi giảm của các TSCĐ trong doanh nghiệp
3
Thẻ tài sản cố định
Theo dõi chi tiết từng TSCĐ của doanh nghiệp, tình hình thay đổi nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐ


Xem thêm