[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R42 > 3. Bổ sung báo cáo tổng hợp và chi tiết tình hình phân bổ doanh thu

3. Bổ sung báo cáo tổng hợp và chi tiết tình hình phân bổ doanh thu


  
1. Mục đích
Cho phép kế toán xem được báo cáo tổng hợp và chi tiết tình hình phân bổ doanh thu của các mặt hàng được mang đi phân bổ, giúp kế toán nắm được tổng doanh thu phân bổ, số đã phân bổ và số còn phải phân bổ của từng mặt hàng. Từ đó giúp quản lý việc phân bổ doanh thu một cách hiệu quả, khoa hoc.
2. Cách thực hiện trên phần mềm
   • Vào Báo cáo\Bán hàng, chương trình bổ sung Báo cáo chi tiết tình hình phân bổ doanh thuBáo cáo tổng hợp phân bổ doanh thu.

   • Tích chọn Báo cáo chi tiết tình hình phân bổ doanh thu, khai báo các tham số liên quan. Nhấn Đồng ý, giao diện báo cáo chi tiết tình hình phân bổ doanh thu hiển thị như sau:

   • Tích chọn Báo cáo tổng hợp phân bổ doanh thu, khai báo các thông số liên quan. Nhấn Đồng ý, giao diện báo cáo tổng hợp doanh thu hiển thị như sau:


   Xem thêm