[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mục đích
- Đảm bảo tất cả chứng từ phát sinh trong kỳ hạch toán đủ, đúng
- Đảm bảo ghi sổ tất cả chứng từ đã hạch toán
2. Các bước thực hiện
1. Vào mục Tìm kiếm
2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm, tích chọn Chứng từ chưa ghi sổNhóm theo chứng từ, nhấn Tìm kiếm. Khi đó trong dữ liệu nếu có chứng từ nào chưa được ghi sổ, chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm.
 3. Sau khi hiển thị danh sách các chứng từ chưa ghi sổ, kế toán kiểm tra các chứng từ chi tiết.
  • Với chứng từ là bản nháp thì thực hiện xóa chứng từ.
  • Với chứng từ chưa hợp lý thì điều chỉnh lại cho hợp lý.
  • Với chứng từ hợp lý chưa ghi sổ thì  thì ghi sổ để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu


Xem thêm