[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  

Dữ liệu trên AMIS.VN-Kế toán 1.0

Dữ liệu trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Khác biệt khi chuyển đổi từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 lên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Khách hàng phải thực hiện

Danh mục

Danh mục Cơ cấu tổ chức

Danh mục Cơ cấu tổ chức

Danh mục Cơ cấu tổ chức trên AMIS.VN 1.0 sẽ được chuyển toàn bộ lên AMIS.VN 2.0

Nếu khách hàng tạo thêm cơ cấu tổ chức trên ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự của AMIS.VN 2.0 thì sau khi chuyển đổi phải vào chức năng Cập nhật cơ cấu tổ chức để cập nhật về ứng dụng AMIS.VN - Kế toán

Danh mục Thẻ tín dụng

Không có

Không thực hiện chuyển đổi lên vì AMIS.VN-Kế toán 2.0 không theo dõi danh mục này

Danh mục khách hàng

Danh mục khách hàng

Chương trình thực hiện lấy cả danh sách khách hàng trên ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng sang AMIS.VN-Kế toán 2.0 với điều kiện: có phát sinh báo giá/đơn hàng/hợp đồng/đề nghị xuất hóa đơn cho những khách hàng đó.

Khách hàng kiểm tra lại nếu thiếu khách hàng mà chưa lấy sang ứng dụng kế toán thì phải thực hiện tải danh sách khách hàng trước khi nhập phát sinh chưng từ mới

Danh mục điều kiện chiết khấu

Danh mục điều khoản thanh toán

Danh mục điều kiện chiết khấu trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 được chuyển đổi sang danh mục điều khoản thanh toán trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Danh mục Vật tư hàng hóa

Danh mục Vật tư hàng hóa

Trường hợp đơn vị sử dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu thì thông tin Tỷ lệ thuế GTGT/Doanh thu trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 được chuyển đổi sang thông tin Nhóm ngành nghề trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Danh mục đối tượng THCP

Danh mục đối tượng THCP

AMIS.VN-Kế toán 2.0 chưa đáp ứng tính giá thành theo phương pháp Phân bước song song.
=> Danh mục đối tượng THCP thuộc loại Quy trình sản xuất và được tích chọn Phân bước song song trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 sẽ không được chuyển đổi lên AMIS.VN-Kế toán 2.0.

Danh mục khoản mục chi phí

Danh mục khoản mục chi phí

Với doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo TT133, nếu các khoản mục chi phí MTC (máy thi công) và SXC (sản xuất chung) trên AMIS.VN 1.0 không có khoản mục chi phí con thì sẽ được chuyển đổi tương ứng sang khoản mục MTC.K (máy thi công bằng tiền khác), SXC.K (sản xuất chung bằng tiền khác) trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Quỹ/Ngân hàng

Thu khác/Thu hoàn thuế GTGT

Thu tiền

Chứng từ Thu khác và Thu hoàn thuế GTGT trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 sẽ được gộp chung vào chứng từ Thu tiền trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 và phân biệt bằng Lý do nộp

Chứng từ quyết toán tạm ứng

Chứng từ nghiệp vụ khác

chứng từ quyết toán tạm ứng trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 được chuyển đổi thành chứng từ nghiệp vụ khác trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Mua hàng

Hợp đồng mua hàng

Hợp đồng mua hàng

Phần mềm sẽ chuyển toàn bộ danh sách hợp đồng mua từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 sang AMIS.VN-Kế toán 2.0, với các Hợp đồng trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 có Ngày ký < Ngày chuyển đổi dữ liệu thì khi chuyển lên AMIS.VN-Kế toán 2.0 sẽ được tích vào ô chọn Là hợp đồng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm

Để kiểm tra: Khách hàng so sánh các thông tin trên danh sách Hợp đồng mua hàng của AMIS.VN-Kế toán 1.0 so với AMIS.VN-Kế toán 2.0

Chứng từ mua dịch vụ

Chứng từ mua dịch vụ

- Trên AMIS.VN-Kế toán 1.0: Các chứng từ mua dịch vụ hạch toán vào tài khoản dưới đây thì sẽ được mang đi phân bổ chi phí mua hàng (nếu chứng từ mua dịch vụ có nhiều dòng thì dòng nào không thỏa mãn định khoản sẽ không được mang đi phân bổ)
+ TT200: hạch toán Nợ TK 151, 152, 153, 156, 157, 158, 611, TK 632, 621, 627, 623, 641, 642, 811, 142, 242, 241, 631
+ TT 133: hạch toán Nợ các TK: 152, 153, 156, 157, 154, 632, 642, 611, 631, 811, 142, 242, 241
- Trên AMIS.VN-Kế toán 2.0, các chứng từ mua dịch vụ có tích chọn Là chi phí mua hàng thì sẽ được mang đi phân bổ (Không quan tâm từng dòng chi tiết hạch toán tài khoản nào?)
Khi chuyển đổi dữ liệu, các chứng từ mua dịch vụ trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 có ít nhất 1 dòng hạch toán vào các tài khoản trên sẽ được được tích chọn vào ô Là chi phí mua hàng trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 => Đây là điểm khác biệt lớn giữa AMIS.VN-Kế toán 2.0 so với AMIS.VN-Kế toán 1.0
=> Vì vậy, khi xem báo cáo Tình hình phân bổ chi phí mua hàngtrên AMIS.VN-Kế toán 2.0 nếu bị lệch so với AMIS.VN-Kế toán 1.0.

Khách hàng vào AMIS.VN-Kế toán 2.0, mở các chứng từ chi phí mua hàng chưa phân bổ hoặc chưa được phân bổ hết trên báo cáo "Tình hình phân bổ chi phí mua hàng" lên để kiểm tra và tách chứng từ ra cho phù hợp (Tách các dòng không phải là chi phí mua hàng ra chứng từ khác)

Đối trừ chứng từ

Đối trừ chứng từ

Trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 không sinh ra chứng từ đối trừ như AMIS.VN-Kế toán 1.0.

Để kiểm tra việc chuyển đổi chứng từ đối trừ , khách hàng xem báo cáo Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán trên AMIS.VN-Kế toán 2.0.

Bán hàng

Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng

Tình trạng Đã thực hiện của đơn đặt hàng trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 sẽ tương ứng với tình trang Đã hoàn thành trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Hóa đơn bán hàng/Hóa đơn xuất khẩu/Bán hàng đại lý bán đúng giá, nhận ủy thác XK

Chứng từ bán hàng

- Nếu các hóa đơn trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 không phải là hóa đơn bán lẻ thì sẽ được chuyển thành Chứng từ bán hàng có tích chọn Lập kèm hóa đơn trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 và sẽ hiển thị trên 2 danh sách: Danh sách chứng từ bán hàng và danh sách hóa đơn.
- Nếu hóa đơn trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 là hóa đơn bán lẻ thì sẽ được chuyển thành Chứng từ bán hàng không tích chọn Lập kèm hóa đơn trên AMIS.VN-Kế toán 2.0, đồng thời chứng từ Tổng hợp hóa đơn bán lẻ sẽ được chuyển thành một hóa đơn (lập cho các chứng từ bán hàng là hóa đơn bán lẻ chuyển từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 lên) trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Chính sách giá

Chính sách giá

Các chính sách giá trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 chuyển sang AMIS.VN-Kế toán 2.0, phần mềm sẽ ngầm định đồng tiền trên chính sách giá là đồng tiền hạch toán trên dữ liệu cùa khách hàng

Kho

Nhập kho

Nhập kho

Trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 chỉ có một loại chứng từ Nhập kho, nhưng trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 chứng từ Nhập kho được phân ra thành nhiều loại như: Phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất, Phiếu nhập kho điều chỉnh...

Vì vậy, việc chuyển chứng từ nhập kho trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 thành các loại phiếu nhập trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Nếu chứng từ nhập kho trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 có hạch toán Nợ TK 155, 157/Có 154 và VTHH là thành phẩm thì chuyển thành Phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

2. Nếu chứng từ nhập kho trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 có tham chiếu đến biên bản kiểm kê kho thì chuyển thành Phiếu nhập kho điều chỉnh trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

3. Nếu chứng từ nhập kho trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 có tham chiếu đến chứng từ hàng bán bị trả lại thì chuyển thành Phiếu nhập hàng bán bị trả lại trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

4. Nếu chứng từ nhập kho trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 có tham chiếu đến lệnh sản xuất thì chuyển thành Phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

5. Nếu chứng từ nhập kho trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 tham chiếu đến lệnh lắp ráp/tháo dỡ thì chuyển thành Phiếu nhập từ lắp ráp/tháo dỡ tương ứng trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Lưu ý: Với chứng từ nhập kho trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 vừa có tham chiếu đến lệnh sản xuất, vừa có tham chiếu đến lệnh lắp ráp/tháo dỡ thì sẽ ưu tiên chuyển thành Phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất.

Hợp đồng bán

Hợp đồng bán

Hợp đồng bán

Phần mềm sẽ chuyển toàn bộ danh sách hợp đồng từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 sang AMIS.VN-Kế toán 2.0, nếu hợp đồng trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 có 1 trong các thông tin sau > 0 (tính đến ngày chuyển đổi dữ liệu - 1 ngày) bao gồm: Doanh thu, Giá trị đã xuất hóa đơn, Thực thu, Thực chi, Giá vốn hàng bán và Chi phí khác thì khi chuyển lên AMIS.VN-Kế toán 2.0 sẽ được tích chọn Là hợp đồng/dự án phát sinh trước khi sử dụng phần mềm, đồng thời phần mềm sẽ tự cập nhật số thực thu, số thực chi, giá trị đã xuất hóa đơn trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 ...theo các giá trị tương ứng trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 tính đến ngày chuyển đổi dữ liệu - 1 ngày

Với các hợp đồng đã thực hiện xong, không có nhu cầu quản lý. Khách hàng có thể xóa bỏ bớt bằng cách:
1. Trên danh sách hợp đồng lọc hợp đồng có đồng thời Số còn phải thu, Số còn phải chi bằng 0 và có Giá trị thanh lý = giá trị đã xuất hóa đơn.
2. Thực hiện xóa các hợp đồng này hàng loạt bằng cách nhấn phím Shift và chọn các hợp đồng, rồi nhấn Xóa (Chương trình sẽ tự động kiểm tra và xóa các hợp đồng không có phát sinh sau ngày chuyển đổi dữ liệu, với các hợp đồng có phát sinh sau ngày chuyển đổi dữ liệu (là các hợp đồng chưa thực hiện xong) thì chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo và không cho xóa)

TSCĐ

Ghi tăng

Ghi tăng

Nếu ngày ghi tăng của TSCĐ < ngày chuyển đổi dữ liệu thì khi chuyển lên AMIS.VN-Kế toán 2.0 sẽ coi đó là TSCĐ khai báo đầu kỳ.
Các giá trị như: Giá trị tính khấu hao, thời gian sử dụng, thời gian sử dụng còn lại, hao mòn lũy kế, giá trị khấu hao tháng...trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 sẽ được lấy từ các giá trị tương ứng trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 tính đến ngày chuyển đổi dữ liệu - 1 ngày

Để kiểm tra: Khách hàng so sánh báo cáo Sổ tài sản cố định trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 với báo cáo Sổ tài sản cố định trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

CCDC

Ghi tăng CCDC

Ghi tăng

Nếu ngày ghi tăng của CCDC < ngày chuyển đổi dữ liệu thì khi chuyển lên AMIS.VN-Kế toán 2.0 sẽ coi đó là CCDC khai báo đầu kỳ.
Các giá trị như: Giá trị CCDC, Số lượng còn lại, Giá trị đã phân bổ... trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 sẽ được lấy từ các giá trị tương ứng trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 tính đến ngày chuyển đổi dữ liệu - 1 ngày

Để kiểm tra: Khách hàng so sánh Sổ theo dõi CCDC trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 với báo cáo Sổ theo dõi CCDC trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 để kiểm tra

Tổng hợp

Lập báo cáo tài chính tổng hợp

Lập báo cáo tài chính tổng hợp

Không chuyển báo cáo tài chính tổng hợp trên dữ liệu áp dụng theo TT 133 lên AMIS.VN-Kế toán 2.0 (Do theo TT133 thì không có báo cáo tài chính tổng hợp)

Hạch toán lương, BH, thuế TNCN

Chứng từ nghiệp vụ khác

Chứng từ Hạch toán lương, BH, thuế TNCN trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 được chuyển sang chứng từ nghiệp vụ khác trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Thuế

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

Không có

Không chuyển Tờ khai thuế TNDN tạm tính lên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Khách hàng phải lưu trữ tờ khai thuế TNDN tạm tính trên dữ liệu AMIS.VN-Kế toán 1.0 hay lưu trữ bên ngoài máy tính

Giá thành

Xác định kỳ tính giá thành\kỳ tập hợp chi phí

Xác định kỳ tính giá thành

Trường hợp trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 kỳ tính giá thành có bao gồm đối tượng tập hợp chi phí của nhiều phương pháp: giản đơn, hệ số tỷ lệ, công trình, đơn hàng, hợp đồng thì khi chuyển đổi lên AMIS.VN-Kế toán 2.0 chương trình sẽ tách thành nhiều kỳ tính giá thành cho từng phương pháp tương ứng:

Khách hàng phải kiểm tra lại các kỳ tính giá thành tách ra đã chính xác chưa?

Ví dụ: Trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 có kỳ tính giá thành tháng 01/2017, có các đối tượng tập hợp chi phí của cả phương pháp giản đơn và hệ số, tỷ lệ là: Áo sơ mi và phân xưởng 1. Khi chuyển lên AMIS.VN-Kế toán 2.0 chương trình sẽ tách ra làm 2 kỳ tính giá thành là:

+ Kỳ tính giá thành tháng 01/2017 của phương pháp giản đơn, có đối tượng tập hợp chi phí là Áo sơ mi

+ Kỳ tính giá thành tháng 01/2017 của phương pháp hệ số, tỷ lệ, có đối tượng tập hợp chi phí là Phân xưởng

Trên AMIS.VN-Kế toán 1.0, cho phép khai báo nhiều kỳ tính giá thành có khoảng thời gian giao nhau mà có chung đối tượng THCP, nhưng trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 thì không cho phép (bởi vì, nếu giao nhau thì chi phí trong khoảng thời gian giao nhau sẽ được mang đi tính giá thành 2 lần). Vì vậy, trong trường hợp này sau khi chuyển đổi chương trình chỉ giữ lại kỳ tính giá thành có ngày bắt đầu nhỏ nhất.

Khách hàng phải tự bổ sung thêm kỳ tính giá mà chương trình không chuyển lên để thực hiện tính giá lại cho các kỳ mới bổ sung này

Ví dụ: Trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 có 2 kỳ tính giá thành:

+ Kỳ 1 từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/01/2017, có đối tượng THCP là phân xưởng 1

+ Kỳ 2 từ ngày 15/01/2017 đến ngày 15/02/2017, có đối tượng THCP là phân xưởng 1

Khi chuyển đổi lên AMIS.VN-Kế toán 2.0, chương trình chỉ giữ lại kỳ có ngày bắt đầu nhỏ nhất là kỳ 1.

Phân bổ chi phí sản xuất chung

Phân bổ chi phí chung

Trên AMIS.VN-Kế toán 1.0, cùng một kỳ tính giá thành có thể lập nhiều chứng từ phân bổ chi phí chung (nghĩa là mỗi lần phân bổ một phần chi phí chung)

Khách hàng kiểm tra lại xem các chứng từ chuyển qua đúng chưa

Trên AMIS.VN-Kế toán 2.0, một kỳ tính giá thành chỉ được phân bổ chi phí chung một lần và phân bổ toàn bộ chi phí chung.

=> Khi chuyển đổi lên AMIS.VN-Kế toán 2.0, chương trình sẽ gộp các chứng từ phân bổ chi phí chung trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 vào 1 chứng từ phân bổ chi phí chung trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Giá thành theo phương pháp Sản xuất liên tục - phân bước

Chưa đáp ứng phương pháp tính giá thành phân bước

- Các kỳ tính giá thành theo phương pháp phân bước không chuyển được lên AMIS.VN-Kế toán 2.0.

Khách hàng kiểm tra lại các chứng từ chi phí kết chuyển chuyển sang đã đúng chưa

- Các chứng từ kết chuyển chi phí của các kỳ tính giá thành theo phương pháp phân bước sẽ được chuyển vào danh sách chứng từ nghiệp vụ khác trên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Quản lý hóa đơn

Khởi tạo mẫu hóa đơn

Khởi tạo mẫu hóa đơn

Mẫu hóa đơn đã sửa trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 thì không được chuyển lên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Khách hàng phải vào lại phần khởi tạo mẫu đã khởi tạo từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 chuyển qua để sửa lại mẫu hóa đơn

Xóa hóa đơn

Xóa hóa đơn

Nếu chứng từ xóa hóa đơn trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 có nhiều dòng hóa đơn xóa chi tiết thì khi chuyển lên AMIS.VN-Kế toán 2.0 từng hóa đơn sẽ tách ra thành chứng từ xóa hóa đơn riêng.

Khách hàng không phải làm gì

- Trên AMIS.VN-Kế toán 1.0: Chứng từ bán hàng luôn kèm hóa đơn, nên khi thực hiện xóa bỏ hóa đơn thì chứng từ bán hàng sẽ ở trạng thái bỏ ghi và không cho phép ghi sổ, kế toán sẽ phải lập chứng từ bán hàng mới thay thế.
- Trên AMIS.VN-Kế toán 2.0: Khi xóa bỏ hóa đơn thì hóa đơn bị xóa bỏ sẽ tách khỏi chứng từ bán hàng, khi đó chứng từ bán hàng sẽ ở trạng chưa cấp số, kế toán không phải lập chứng từ bán hàng mới mà chỉ cần sửa lại cho đúng rồi cấp số mới => tức là chứng từ bán hàng lúc nào cũng có thể ghi được vào sổ kế toán.
===> Vì vậy, chương trình sẽ chỉ chuyển hóa đơn bị xóa bỏ trên AMIS.VN-Kế toán 1.0 lên phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn ở trạng thái là đã xóa và không lấy thông tin chứng từ bán hàng đi kèm với hóa đơn đã xóa lên AMIS.VN-Kế toán 2.0

Khách hàng không phải làm gì

menu Hệ thống

menu Hệ thống\Tùy chọn\Hiển thị các nghiệp vụ

menu Hệ thống\Tùy chọn\Hiển thị các nghiệp vụ

Không có ô chọn hiển thị phương pháp tính giá thành Sản xuất liên tục - Phân bước
==> Do AMIS.VN-Kế toán 2.0 không đáp ứng Phương pháp tính giá Sản xuất liên tục- Phân bước

 
Xem thêm